List of Jataka titles: No.1-100; No.101-200; No.201-300; No.301-400; No.401-500; No.501-550. Unidentifiable tablets: West; East.
to Hpetleik temples toppage Japanese   English 

West Hpetleik

East Hpetleik

No.Title No.TitleLocation No.TitleLocation
201bandhanaagaara --- 201{ban=dha_naa_gaa_ra_jaa_ta}EF2-01
202keLisiila --- ---
203khaNDa --- ---
204viiraka --- 204{-----}EF2-04
205gaGgeyya --- ---
206kuruGgamiga --- ---
207assaka --- ---
208susumaara --- -{..... maa_ra .....}EF2-08
209kukkuTa --- ---
210kalandaka --- ---
211somadatta 211{so_ma_dat=ta_jaat'}WF2-12 ---
212ucchiTThabhatta --- ---
213bharu --- -{u_nu_jaa_ta}EF2-13
214puNNanadii --- ---
215kacchapa --- ---
216maccha --- ---
217seggu --- 2xx{se_gu_jaat'}EG2-03
218kuuTavaaNija --- ---
219garahitabba --- ---
220dhammadhaja --- ---
221kaasaava --- ---
222cuuLanandiya 222{dad=da ..... ra_ya_ta_jaat'}WP3-08 ---
223puTabhatta --- ---
224kumbhila --- ---
225khantivaNNa --- ---
226kosiya --- -{..... ko_sa .....}EG2-11
227guuthapaaNa --- ---
228kaamaniita 228{kaa_ma_nig=ga_ha_jaa_ta}WK2-01 ---
229palaayita --- ---
230dutiya-palaayita --- ---
231upaahana ?231{ka_ha_na_ja_(jaa_)ta}WK2-04 ---
232viiNaaguNa 232{wii_Naa_phu_Na_jaat'}WK2-05 ---
233vikaNNaka 233{wi_kaN=Na_jaa_ta}WK2-06 ---
234asitaabhuu 234{@a_si_taa_bhu_ta_jaa_ta}WK2-07 ---
235vacchanakha 235{wac=cha_na_kha_jaa_ta}WK2-08 ---
236baka --- ---
237saaketa --- ---
238ekapada 23x{e_ka_pa_da_jaa_ta}WK2-11 ---
239haritamaNDuuka --- ---
240mahaapiGgala 240{ma_haa_ping=ga_la}WK2-13 ---
241sabbadaaThi -{sab=ba_da .....}WK2-14 ---
242sunakha --- ---
243guttila 243{gut=ti_la_jaa_ta}WL2-01 ---
244vigaticcha --- 244{-----}EH2-14
245muulapariyaaya 245{muu_la_pa_ri_yaa_ya_jaa_ta}WL2-03 ---
246baalovaada 246{wi_laa_wa_na}WL2-04 ---
247paadaJjali 247{paa_dan~ja_la_jaa_ta}WL2-05 247{paa_dan~ja_li_jaa_ta}EA3-02
248kiMsukopama 248{king=sa ..... jaa_ta}WI2-12 248{..... m=ma_jaa_ta}EA3-03
249saalaka 249{.....aa_la_jaa_ta}WL2-07 249{saa_la_jaat'}EA3-04
250kapi 250{ka_pi_jaat'}WL2-08 250{ka_pi_jaa_ta}EA3-05
251saGkapparaaga 251{sa_ka_pa .....}WL2-09 ---
252tilamuTThi 252{ta_la_muT=Thi_jaa_ta}WL2-10 ---
253maNikaNTha 253{ma_N(i)_kaN=Tha_jaa_ta}WL2-11 ---
254kuNDakakucchisindhava 254{kuN=Da_ka_sin=dha_wa_jaa_ta}WL2-12 ---
255suka 255{so_wa_so_mat=ta_jaat'}WL2-13 255{so_wa_so_mat=ta_jaat'}EA3-10
256jaruudapaana 256{ja_ruu_da_paa_Na_jaa_ta}WL2-14 ---
257gaamaNicanda --- 257
257
{gaa_ma_Ni_caN=Da_jaa_ta}
{gaa_ma_Ni_caN=Da_jaa_ta}
EA3-11
EA3-12
258mandhaatu 258{man=dhaa_tu_jaa_ta}WM2-01 258{man=dhaa_ta_jaa_ta}EA3-13
259tiriiTavaccha 259{ti_ra_ti_wac=cha_jaat'}WM2-02 259{ti_ri_ta_wac=cha_jaat'}EA3-14
260duuta 2x0{duu_ta_jaa_ta}WM2-03 260{duu_ta_jaa_ta}EA3-15
261paduma 261{pa_du_ma_jaa_ta}WM2-04 261{pa_du_ma_jaa_ta}EA3-16
262mudupaaNi --- ---
263cuuLapalobhana 263{cuu_la_pa_lo_bha_jaa_ta}WM2-06 ---
264mahaapanaada 264{ma_haa_pa_naa_da_jaat'}WM2-07 264{ma_haa_pa_naa_da_jaat'}EB3-03
265khurappa 265{..... p=pa_jaat'}WM2-08 265{khu_rap=pa_jaat'}EB3-04
266vaataggasindhava --- -{-----}EB3-05
267kakkaTaka 267{kak=ka_Ta_jaa_ta}WM2-10 267{kak=ka_Ta_jaa_ta}EB3-06
268aaraamaduusaka 268{@aa_raa_ma_duu_sa_jaa_ta}WM2-11 268{@aa_raa_ma_duu_sa_jaa_ta}EB3-07
269sujaata 269{su_jaa_ta_jaa_ta}WM2-12 -{-----}EB3-08
270uluuka 270{u_luu_ka_jaat'}WN1-03 270{u_luu_ka_jaat'}EB3-09
271udapaanaduusaka --- 271{u_da_paa_na_duu_sa_jaa_ta}EB3-10
272vyaggha --- 272{wya_gha_jaa_ta}EB3-11
273kacchapa --- -{kac=cha_pa_jaa_t(a)}EB3-12
274lola --- 274{kaa_ka_jaa_ta}EB3-13
275rucira --- 275{ru_ci_ra_jaa_ta}EB3-14
276garudhamma --- -{..... ta}EB3-15
277romaka -{ro_ma .....}WN1-10 277{ro_ma_jaat'}EB3-16
278mahiMsaraaja --- 278{ma_hii_sa_jaat'}EC3-01
279satapatta --- 279{sa_ta_pat=ta_jaat'}EC3-02
280puTaduusaka --- ---
281abbhantara --- 281{@ab=ban=ta_ra_jaat'}EC3-04
282seyya --- 282{..... yya_jaat'}EC3-05
283vaDDhakiisuukara --- -{suu_ka_ra_jaat'}EC3-06
284siri --- 284{-----}EC3-07
285maNisuukara 285{ma .....}WN2-08 ---
286saaluuka 286{saa_luu_ka_jaat'}WO3-06 286{saa_luu_ka_jaa_ta}EC3-09
287laabhagaraha --- ---
288macchuddaana x88{-----}WO3-07 ---
289naanaachanda 289{naa_naa_chan=da_jaat'}WO3-08 ---
290siilaviimaMsaka 290{sii_la_wii_maM_sa_jaa_ta}WO3-09 ---
291suraaghaTa 291{bha_dra_gha_Ta_jaa_ta}WO3-10 291{..... ta}EC3-14
292supatta 292{su_pat=ta_jaa_ta}WO3-11 ---
293kaayanibbinda 293{kaa_ya_chan=da .....}WO3-12 293{kaa_ya ..... n=da_jaa_ta}EC3-16
294jambukhaadaka 294{jam=bu_ka_jaat'}WO3-13 ---
295anta 2xx{-----}WO3-14 ---
296samudda 296
296
{@a_nan=ta_paa_yii_jaa_ta}
{@a_nan=ta_paa_yii_jaa_ta}
WF2-13
WO3-15
---
297kaamavilaapa 297{kaa_ma_ta_pya_tu_jaa_ta}WP3-01 29x{kaa_ma_tam=pa_tu_jaa_ta}ED3-04
298udumbara xx8{..... da_ma .....}WP3-02 ---
299komaaraputta 299{ko_maa_ya_put=ta_jaa_ta}WP3-03 ---
300vaka 300{va_ka_jaa_ta}WP3-04 ---List of Jataka titles: No.1-100; No.101-200; No.201-300; No.301-400; No.401-500; No.501-550. Unidentifiable tablets: West; East.
to Hpetleik temples toppage Japanese   English


Copyright(C)2002-2003, Hideo SAWADA,ILCAA,TUFS. All Rights Reserved.