List of Jataka titles: No.1-100; No.101-200; No.201-300; No.301-400; No.401-500; No.501-550. Unidentifiable tablets: West; East.
to Hpetleik temples toppage Japanese   English 

West Hpetleik

East Hpetleik

No.Title No.TitleLocation No.TitleLocation
101parosata --- ---
102paNNika --- ---
103veri --- -{we_r .....}EG1-12
104mittavindaka 104{mit=ta_win=da_jaa_ta}WR2-05 ---
105dubbalakaTTha ?xx5
-
{..... kaT=Tha_jaa_ta}
{-----}
WP1-14
WR2-06
---
106udaJcanii --- ---
107saalittaka --- ---
108baahiya --- ---
109kuNDapuuva --- ---
110sabbasaMhaarakapaJha ?110
110
{-----}
{sab=ba_saa_haa_ra_jaat'}
WC2-02
WR2-11
110{-----}EH1-03
111gadrabhapaJha --- ---
112amaraadeviipaJha --- ---
113siGgaala --- ---
114mitacinti --- -{-----}EH1-07
115anusaasika --- -{-----}EH1-08
116dubbaca 116{..... c=ca_jaa .....}WK1-03 ---
117tittira --- ---
118vaTTaka 118{waT=Ta_ka_jaat'}WK1-05 118{waT=Ta_ka_jaa_ta}EH1-11
119akaalaraavi --- ---
120bandhanamokkha --- ---
121kusanaaLi --- ---
122dummedha --- ---
123naGgaliisa --- ---
124amba 124{@am=ba .....}WK1-11 ---
125kaTaahaka --- -{-----}EA2-03
126asilakkhaNa --- ---
127kalaNDuka --- ---
128biLaaravata --- 128{bi_Laa_ra_ba_ta_jaat'}EA2-05
129aggikabhaaradvaaja 129{@ag=gi_ka_jaat'}WL1-01 -{-----}EA2-07
130kosiya --- ?x30{..... ya_ja .....}EN1-15
131asampadaana --- ---
132bhiiruka --- ---
133ghataasana 133{gha_Taa_sa_na_jaa_ta}WL1-05 -{-----}EA2-11
134jhaanasodhana --- 134{jhaa_na_so_dha_na_jaat'}EA2-12
135candaabha --- 135{..... n=daa_bha_jaa_ta}EA2-13
136suvaNNahaMsa --- 136{su_waN=Na_ha_sa_jaat'}EA2-14
137babbu ?x37{ba ..... bu .....}WK2-09 ---
138godha 138{go_dha_jaa_ta}WL1-10 ---
139ubhatobhaTTha 139{u_bha_to_bhaT=Tha_jaa_ta}WL1-11 ---
140kaaka 140{kaa_ka_jaa_ta}WL1-12 ---
141godha 141{go_dha_jaa_ta}WL1-13 ---
142siGgaala --- ---
143virocana 143{wi_ro_ca_jaa_ta}WL1-15 ---
144naGguTTha --- ---
145raadha --- 14x{raa_dha_jaa_ta}EB2-07
146samuddakaaka --- 146{kaa_ka_jaat'}EB2-08
147puppharatta --- 147{pup=pha_rat=ta_jaa_ta}EB2-09
148siGgaala --- ---
149ekapaNNa --- 149{e_ka_paN=Na_jaat'}EB2-11
150saJjiiva --- 150{san~=ji_va_jaat'}EB2-12
151raajovaada 151{raa_jo_waa_da_jaa_ta}WF2-03 151{raa_jo_waa_da_jaa_ta}EB2-13
152siGgaala --- ---
153suukara 153{..... ra_jaat'}WF2-04 15x{suu_ka_ra_jaa_ta}EB2-15
154uraga 154{u_ra_ga_jaat'}WF2-05 ---
155bhagga --- ---
156aliinacitta --- ---
157guNa --- -{gu_Na_jaat'}EC2-03
158suhanu --- ---
159mora --- ---
160viniila --- ---
161indasamaanagotta -{in=da_sa_maa_na .....}WF2-06 161{in=da_sa_maa_na_gut=ta_jaa_ta}EC2-07
162santhava --- 162{..... t'}EC2-08
163susiima --- ---
164gijjha --- ---
165nakula --- ---
166upasaaLaka --- ---
167samiddhi --- ---
168sakuNagghi --- ---
169araka --- 169{@a_ra_ka_jaat'}EC2-15
170kakaNTaka --- 170{ka_kaN=Ta_ga ..... pa_n~ha_jaat'}EC2-16
171kalyaaNadhamma --- x71{ka_lyaa_Na_dham=ma_jaat'}ED2-01
172daddara --- -{dad=da_ra_jaa .....}ED2-02
173makkaTa --- ---
174dubbhiyamakkaTa --- ---
175aadiccupaTThaana --- ---
176kaLaayamuTThi --- ---
177tiNDuka --- ---
178kacchapa --- ---
179satadhamma --- ---
180duddada --- ---
181asadisa --- ---
182saGgaamavacara -{..... maa_wa_ca_ra_jaa_ta}WF2-08 -{sa_gaa .....}ED2-12
183vaalodaka --- ---
184giridatta 184{gi_ri_dat=ta_jaat'}WF2-09 -{-----}ED2-14
185anabhirati --- ---
186dadhivaahana --- 18x{da_dhi_vaa_ha_na_jaa_ta}EE2-01
187catumaTTha --- ---
188siihakoTThu --- ---
189siihacamma 18x{si_ha_cam=ma_jaa_ta}WC1-09 189{-----}EM1-02
190siilaanisaMsa --- 19x{-----}EM1-03
191ruhaka --- 191{ru_ha_jaa_ta}EE2-06
192sirikaaLakaNNi --- ---
193cuuLapaduma --- -{-----}EE2-08
194maNicora --- ---
195pabbatapatthara --- ---
196valaahaka --- ---
197mittaamitta --- x97{-----}EE2-12
198raadha --- ---
199gahapati --- ---
200saadhusiila --- ---List of Jataka titles: No.1-100; No.101-200; No.201-300; No.301-400; No.401-500; No.501-550. Unidentifiable tablets: West; East.
to Hpetleik temples toppage Japanese   English


Copyright(C)2002-2003, Hideo SAWADA,ILCAA,TUFS. All Rights Reserved.