Jataka Terra Cotta Tablets of West Hpetleik Temple area A,B,C,D; area E,F,G,H,I,J; area K,L,M,N; area O,P,Q,R.
to East Hpetleik area A,B,C,D; area E,F,G,H; area I,J,K,L,M,N,O,P.   to Jataka title list


Area O

-
?
-
?
-
?
-
?
-
?
-
?
-
?
-
?
-
?
-
?
-
?
-
?
-
?
-
?
-
?

 

 
vaanarinda
57

 
bherivaadaka
(59)

 

 
aNDabhuuta
(62)

 

 

 
mudulakkhaNa
(66)

 

 

 

 

 

 

 
kudaalapaNDita
70
saaluuka
286
macchuddaana
(2)88
naanaachanda
289
siilaviimaMsaka
290
suraaghaTa
291
supatta
292
kaayanibbinda
293
jambukhaadaka
294
anta
2(95)
samudda
296

Area P

-
?
-
?
-
?
-
?

 
-
?

 
-
?
-
?
-
?
-
?
-
?
-
?
dubbalakaTTha
?(10)5
-
?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-
?

 

 

 
kaamavilaapa
297
udumbara
(29)8
komaaraputta
299
vaka
300
cuuLakaaliGga
301
mahaa-assaaroha
302
ekaraaja
303
cuuLanandiya
222
-
?

 

 

 

 

 

 

Area Q

-
?
-
?
-
?

 
-
?
-
?

 
-
?
-
?
-
?
-
?

 
-
?
-
?
vessantaraa
550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
mahaasudassana
95

 

 

 

 

 

 

 

 

 
matarodana
317
kaNavera
318
tittira
309*
succaja
320

 
duddubha
322

 
godharaaja
325

 
kakkaaru
326

Area R

assaataruupa
100

 

 

 
mittavindaka
104
dubbalakaTTha
(105)

 

 

 

 
sabbasaMhaarakapaJha
110

 

 

 

 

 

 
kaaLabaahu
329
siilaviimaMsa
3(30)

 

 
pakkagodha
333

 

 

 

 

 

 

 

 
Jataka Terra Cotta Tablets of West Hpetleik Temple area A,B,C,D; area E,F,G,H,I,J; area K,L,M,N; area O,P,Q,R.
to East Hpetleik area A,B,C,D; area E,F,G,H; area I,J,K,L,M,N,O,P.   to Jataka title list


Copyright(C)2002-2003, Hideo SAWADA,ILCAA,TUFS. All Rights Reserved.