List of Jataka titles: No.1-100; No.101-200; No.201-300; No.301-400; No.401-500; No.501-550. Unidentifiable tablets: West; East.
to Hpetleik temples toppage Japanese   English


• Jataka titles in Pali are transliterated with a variant of Kyoto-Harvard style modified by Prof. Jun Takashima (ILCAA).

• Titles/texts in tablets are transliterated with Sawada's system of Burmese transliteration.


 

West Hpetleik

East Hpetleik

No.Title No.TitleLocation No.TitleLocation
1apaNNaka --- ---
2vaNNapatha --- ---
3serivavaaNija --- -{-----}EA1-03
4cuuLaseTThi --- 4{-----}EA1-04
5taNDulanaaLi --- ---
6devadhamma 6{de_wa_dham=ma_jaat'}WE2-01 6{de_wa_dham=ma_jaa_ta}EA1-06
7kaTThavaahana --- ---
8gaamaNi --- ---
9maghadeva 9{..... de_wa_jaa_ta}WE2-02 9{-----}EA1-09
10sukhavihaarii 10{su_kha_wi_haa_ri_jaa_ta}WE2-03 ---
11lakkhaNa 11{lak=kha_Na_jaa_ta}WE2-04 -{lak=kha_Na_ja .....}EA1-12
12nigrodha --- ---
13kaNDi -{kaN=Di .....}WE2-05 -{-----}EA1-13
14vaatamiga --- -{waa_ta_mi_ga .....}EA1-14
15kharaadiiya 15{..... ya_jaa_ta}WE2-06 ---
16tipallattha 16{..... t=tha_mi_ga_jaa_ta}WE2-07 ---
17maaluta --- -{-----}EB1-01
18matakabhatta --- ---
19aayaacitabhatta 19{@aa_yaa_ci_ta_bhat=ta_jaa_ta}WE2-08 19{..... ta_bhat=ta_jaa .....}EB1-03
20naLapaana -{na_la_paa ..... jaa_ta}WE2-09 ---
21kuruGgamiga --- -{ku_rung=ga_mi .....}EB1-05
22kukkura 22{kuk=ku_ra_jaa_ta}WE2-10 ---
23gojaaniyasindhava 23{go_jaa_jaa_nii_ya_jaat'}WE2-11 23{go_jaa_jaa_ni_ya}EB1-07
24aajaJJa --- 24{..... N~a_jaa_ta}EB1-08
25tittha 25{tit=thi_jaa_ta}WE2-12 -{tit=tha_jaa_ta}EB1-09
26mahiLaamukha --- 26
26
{ma_ha_Laa_mu_kha_jaat'}
{ma_hi_Laa_mu_kha_jaat'}
EB1-10
EB1-11
27abhiNha 27{@a_bhi_Nha_jaa_ta}WE2-13 27{-----}EB1-12
28nandivisaala 28{nan=di_wi_saa_la_jaa_ta}WE2-14 28{-----}EB1-13
29kaNha 29{kaN_ha_jaat'}WF2-01 -{-----}EB1-14
30muNika --- ---
31kulaavaka --- ---
32nacca 32{na ..... jaa_ta}WM1-02 ---
33sammodamaana 33{sa_mo ..... jaa_ta}WM1-03 -{sam=mo_da_maa .....}EC1-02
34maccha -{-----}WM1-04 -{mac=cha_jaa_ta}EC1-03
35vaTTaka -{-----}WM1-05 ---
36sakuNa -{-----}WM1-06 ---
37tittira -{-----}WM1-07 ---
38baka --- 38{-----}EC1-07
39nanda --- -{-----}EC1-08
40khadiraGgaara -{kha_di_rang=gaa_ra_jaat'}WM1-10 ---
41losaka 41{-----}WM1-11 ---
42kapota 42{ka_po}WM1-12 ---
43veLuka --- ---
44makasa --- ---
45rohiNi --- -{..... Na_jaa}EC1-14
46aaraamaduusaka --- ---
47vaaruNiduusaka --- ---
48vedabba --- ---
49nakkhatta --- ---
50dummedha --- -{dum=me ..... jaa_ta}ED1-03
51mahaasiilava --- 51{..... t'}EO1-07
52cuuLajanaka --- 52{..... ka_jaa_ta}ED1-05
53puNNapaati --- 53{-----}ED1-06
54kiMphala --- 54
-
{-----}
{pha_la_ja(a_ta)}
ED1-07
EN1-13
55paJcaavudha --- ---
56kaJcanakkhandha --- ---
57vaanarinda 57{waa_na_rin=da_jaat'}WO2-03 ---
58tayodhamma --- ---
59bherivaadaka -{-----}WO2-05 ---
60saGkhadhama --- ---
61asaatamanta --- ---
62aNDabhuuta -{-----}WO2-08 62{@aN=Da_bhuu_ta_jaa_ta}ED1-15
63takkapaNDita --- ---
64duraajaana --- x4{-----}EE1-02
65anabhirati --- 65{..... t'}EE1-03
66mudulakkhaNa -{mu_du_lak=kha_Na_jaa_ta}WO2-12 ---
67ucchaGga --- ---
68saaketa --- ---
69visavanta --- ---
70kudaalapaNDita 70{kud=daa_la_jaa_ta}WO3-05 ---
71varuNa --- ---
72siilavahatthi --- ---
73saccaMkira --- ---
74rukkhadhamma --- ---
75maccha --- ---
76asaGkiya --- ---
77mahaasupina --- ---
78illiisa --- ---
79kharassara --- ---
80bhiimasena --- ---
81suraapaana --- ---
82mittavindaka --- ---
83kaaLakaNNii --- ---
84atthassadvaara --- ---
85kimpakka --- ---
86siilaviimaMsa --- -{sii_la .....}EF1-09
87maGgala --- ---
88saarambha --- ---
89kuhaka --- ---
90akataJJuu --- ---
91litta --- ---
92mahaasaara --- ---
93vissaasabhojana --- ---
94lomahaMsa --- ---
95mahaasudassana 95{-----}WQ2-11 ---
96telapatta --- -{te_la .....}EG1-05
97naamasiddhi --- ---
98kuuTavaaNija --- -{ka_Ta_vaa_nii_ja .....}EG1-07
99parosahassa --- ---
100assaataruupa 100{-----}WR2-01 ---List of Jataka titles: No.1-100; No.101-200; No.201-300; No.301-400; No.401-500; No.501-550. Unidentifiable tablets: West; East.
to Hpetleik temples toppage Japanese   English


Copyright(C)2002-2003, Hideo SAWADA,ILCAA,TUFS. All Rights Reserved.