List of Jataka titles: No.1-100; No.101-200; No.201-300; No.301-400; No.401-500; No.501-550. Unidentifiable tablets: West; East.
to Hpetleik temples toppage Japanese   English 

West Hpetleik

East Hpetleik

No.Title No.TitleLocation No.TitleLocation
301cuuLakaaliGga 301{.....uu_la_kaa_ling=ga_jaa_ta}WP3-05 ---
302mahaa-assaaroha 302{ma_haa_@as=saa_ro_ha_jaa_ta}WP3-06 ---
303ekaraaja 303{e_ka_raa_ja_jaa_ta}WP3-07 ---
304daddara --- 304{..... ta}ED3-11
305siilaviimaMsana --- ---
306sujaataa --- ---
307palaasa --- 307{pa_laa .....}ED3-14
308sakuNa --- ---
309chavaka --- ---
310seyya --- ---
311pucimanda --- 311
311
{-----}
{..... ta}
EE3-03
EO1-10
312kassapamandiya --- ---
313khantivaadii --- 31x{da_jaa_ta}EE3-05
314lohakumbhii --- 314{..... kum=bha_jaa_ta}EE3-06
315sabbamaMsalaabha --- ---
316sasapaNDita --- ---
317matarodana 317{ma_ta_ro_da_na_jaa_ta}WQ3-06 ---
318kaNavera 318{ka_na_wi_ra_jaa_ta}WQ3-07 ---
319tittira 309*{tit=ti_ra}WQ3-08 ---
320succaja 320{sub=bac=ca_jaa_ta}WQ3-09 ---
321kuTiduusaka -{ku_Ti_duu_sa_jaa_ta}WD1-06 ---
322duddubha 322{dad=da_bhaa_ya_ta}WQ3-11 ---
323brahmadatta --- 323{brah=ma_dat=ta_jaa_ta}EE3-15
324cammasaaTaka --- 32x{..... m=ma_saa_Ta_jaa_ta}EF3-01
325godharaaja 325{go_dha_jaat'}WQ3-13 325{go_dha_jaa_ta}EF3-02
326kakkaaru 326{kak=kaa_ru_jaat'}WQ3-15 326{kak=kaa_ru_jaa_ta}EF3-03
327kaakavatii --- 3xx{.....k=kaa_wa_ra_jaat'}EF3-04
328ananusociya --- ---
329kaaLabaahu 329{kaa_la_baa_hu_jaa_ta}WR3-03 ---
330siilaviimaMsa 3xx{sii_la_bii_maM_sa_jaat'}WR3-04 ---
331kokaalika --- ---
332rathalaTThi --- ---
333pakkagodha 333{go_dha_jaa_ta}WR3-07 ---
334raajovaada --- ---
335jambuka --- 335{-----}EF3-12
336brahaachatta --- ---
337piiTha --- ---
338thusa --- 33x{..... sa_jaa_ta}EG3-01
339baaveru --- ---
340visayha --- ---
341kinnarii --- ---
342vaanara --- -{-----}EG3-05
343kuntinii --- ---
344amba --- ---
345raajakumbha --- ---
346kesava --- ---
347ayakuuTa 347{@a_ya_kuu_Ta_jaa_ta}WD1-11 347{..... jaa_ta}EG3-10
348araJJa --- ---
349sandhibheda 349{sa_dhi_bhe_da_jaa_ta}WD1-09 ---
350devataapaJha --- ---
351maNikuNDala 351{..... Ni_kuN=Da_la_jaa_ta}WD1-07 ---
352sujaata --- ---
353venasaakha --- ---
354uraga 354{u_ra_ga_jaa_ta}WD1-04 ---
355ghaTa --- 355{..... t'}EH3-02
356koraNDiya --- ---
357laTukika --- ---
358cuuLadhammapaala --- ---
359suvaNNamiga --- ---
360suyonandii --- ---
361vaNNaaroha 361{waN=Naa_ro_ha_jaat'}WC1-14 ---
362siilaviimaMsa 362{..... jaat'}WC1-13 ---
363hiri 363{..... jaa_ta}WC1-12 ---
364khajjopanaka 364{kha .....}WC1-11 36x{khaj=jo_pa_ma_ka .....}EH3-11
365ahituNDika 365{@a_hi_guN=Di_ka_jaa_ta}WC1-10 ---
366gumbiya --- -{-----}EH3-13
367saaLiya --- 367{saa_Li_ta_jaat'}EH3-14
368tacasaara --- -{..... kat=ta .....}EH3-15
369mittavindaka 369{mit=ta_win=da_jaat'}WC1-06 ---
370palaasa 370{pa_laa_sa_jaa_ta}WC1-05 370{pa_laa_sa_jaat'}EA4-02
371diighiitikosala -{-----}WC1-04 371{ko_sa_la_raa_ja_jaa_ta}EA4-03
372migapotaka 372{mi_ga_jaat'}WC1-03 372{mi_ga_jaat'}EA4-04
373muusika 373{muu_si_ka_jaat'}WC1-02 -{-----}EA4-05
374cuuLadhanuggaha --- ---
375kapota 375{ka_po_ta_jaa_ta}WC2-06 -{-----}EA4-07
376avaariya 378*{@a_caa_ri_ya}WA2-06 376
376
{@a_ca_ri_ya_jaa_ta}
{..... ca_ri_ja .....}
EA4-08
EM1-04
377setaketu --- -{-----}EA4-09
378dariimukha --- ---
379neru --- 379{n(e)_ru_jaat'}EA4-11
380aasaGka --- 380{@aa_sang=kaa_jaa_ta}EA4-12
381migaalopa --- 381{mi ..... pa_jaa_ta'}EA4-13
382sirikaaLakaNNi --- 3x2
x82
{si_ri_ka ..... N=Di_jaa_ta}
{..... kaa_la_kaN=Dii_jaa_ta}
EA4-14
EO1-08
383kukkuTa -{..... k=ku_Ta_jaat'}WI2-07 ---
384dhammadhaja --- 384{dham=ma_dha_ja_jaat'}EA4-16
385nandiyamiga --- ---
386kharaputta --- ---
387suuci 387{suu_ci_jaa_ta}WI1-13 387{suu_cii_jaa_ta}EB4-03
388tuNDila --- 388{tuN=Di_la_jaa_ta}EB4-04
389suvaNNakakkaTaka --- 389{su_waN=Na_kak=ka_Ta_jaa_ta}EB4-05
390mayhaka --- 390{meyha_sa_ku_Na_jaa_ta}EB4-06
391vijjaadhara --- -{wij=jaa_dha_ra_jaat'}EB4-07
392siGgapuppha --- ---
393vighaasaada --- ---
394vaTTaka --- ---
395paaraavata --- x95{-----}EB4-11
396kukku --- 396{kuk=ku_jaat'}EB4-12
397manoja --- -{-----}EB4-13
398sutanu -{su_ta_nu .....}WC2-17 398{su_ta_nu_jaat'}EB4-14
399maatuposakagijjha --- ---
400dabbapuppha --- 400{dab=ba_pup=pha}EB4-16List of Jataka titles: No.1-100; No.101-200; No.201-300; No.301-400; No.401-500; No.501-550. Unidentifiable tablets: West; East.
to Hpetleik temples toppage Japanese   English


Copyright(C)2002-2003, Hideo SAWADA,ILCAA,TUFS. All Rights Reserved.