List of Jataka titles: No.1-100; No.101-200; No.201-300; No.301-400; No.401-500; No.501-550. Unidentifiable tablets: West; East.
to Hpetleik temples toppage Japanese   English 

West Hpetleik

East Hpetleik

No.Title No.TitleLocation No.TitleLocation
401paNNaka --- 401{da_san=na_jaat'}EC4-01
402sattubhasta --- 402{sat=tu_bhat=ta_jaat'}EC4-02
403aTThisena 403{se_na_ka_jaa_ta}WJ2-11 403{@aT=Thi_se_na_jaat'}EC4-03
404kapi --- ---
405baka --- -{-----}EC4-05
406gandhaara --- 406{..... ta}EC4-06
407mahaakapi --- -{-----}EC4-07
408kumbhakaara --- 40x{..... kaa_ra_jaa_ta}EC4-08
409daLhadhamma --- ---
410somadatta --- ---
411susiima --- ---
412koTasimbali --- -{-----}EC4-12
413dhuumakaari --- -{dhuu_ma_kaa_ri_jaa .....}EC4-13
414jaagara --- ---
415kummaasapiNDi --- 415{..... jaa_ta}EC4-15
416parantapa --- ---
417kaccaanii --- -{-----}ED4-01
418aTThasadda --- 418{@aT=Tha_sad=da_jaa_ta}ED4-02
419sulasaa --- x19{-----}ED4-03
420sumaGgala --- ---
421gaGgamaala 421{gang=ga_maa_la_jaat'}WG1-05 ---
422cetiya --- 422{ce_tii_ya_jaa_ta}ED4-06
423indriya --- 423{-----}ED4-07
424aaditta --- 424{-----}ED4-08
425aTThaana --- ---
426diipi --- 426{..... jaa_ta}ED4-10
427gijjha --- ---
428kosambhiya --- ---
429mahaasuva --- ---
430cuuLasuva --- ---
431haritaca --- ---
432padakusalamaaNava --- ---
433lomasakassapa --- ---
434cakkavaaka --- ---
435haliddiraaga --- ---
436samugga --- 436{su_muk=ka_jaa_ta}EE4-05
437puutimaMsa --- 437{puu_ti_ma_sa_jaat'}EE4-06
438daddara --- 438{dad=da_ra}EE4-07
439catudvaara 439{ca_tu_dwaa_ra_jaa_ta}WE1-14 439{ca_tu_daa ..... ta}EE4-08
440kaNha --- 440{ka_Nhaa_jaa_ta}EE4-09
441catuposathiya --- ---
442saGkha --- ---
443cuuLabodhi 44x{cuu_la_bo_dhi_jaa_(ta)}WE1-10 443{cuu_la_bo_dhi_jaa_ta}EE4-12
444kaNhadiipaayana 444{ka_Nha_dii_pa_ya_na_jaa_ta}WE1-09 ---
445nigrodha 445{ni_gro_dha_jaa_ta}WE1-08 ---
446takkala 446{tak=ka_la_jaa_ta}WE1-07 446{tak=ka_la_jaa_ta}EF4-01
447mahaadhammapaala 447{dham=ma_paa_la_jaa_ta}WJ2-07 ---
448kukkuTa --- 448
x48
{kuk=kuu_ta_jaat'}
{-----}
EF4-03
EP1-06
449maTThakuNDalii --- 449{maT=Tha_kuN=Da_la_jaa_ta}EF4-04
450biLaarakosiya --- ---
451cakkavaaka 451{caa_ka_waa_ka_jaa_ta}WI2-10 ---
452bhuuripaJJa --- ---
453mahaamaGgala --- ---
454ghaTapaNDita --- ---
455maatuposaka --- ---
456juNha --- ---
457dhammadevaputta -{..... m=ma_jaa .....}WD2-13 ---
458udayabhadda 458{u_da_ya_jaa_ta}WD2-12 -{-----}EF4-13
459paaniiya --- ---
460yudhaJjaya 460{yu_dhan~=jaa_ya_jaa_ta}WD2-10 460{..... u_dhan~=ja_ya_jaa_ta}EG4-01
461dasaratha 461{das=sa_ra_tha_jaat'}WD2-09 ---
462saMvara -{sa_wa_ra_jaa_ta}WD2-08 x62{-----}EG4-03
463suppaaraka 463{su_paa_ra_jaa_ta}WD2-07 463{-----}EG4-04
464cuuLakuNaala 464{cuu_la_ku_Naa_la_jaat'}WD2-06 ---
465bhaddasaala 465{bhad=da_saa_la_jaa_ta}WD2-05 ---
466samuddavaaNija 466{sa ..... ni_ja_jaa_ta}WD2-04 ---
467kaama 467{kaa_ma_jaat'}WD2-03 ---
468janasandha 468{ja_na_san=dha_jaa_ta}WD2-02 ---
469mahaakaNha -{-----}WD2-01 469{-----}EG4-10
470kosiya --- ---
471meNDakapaJha -{-----}WC2-16 471{-----}EG4-12
472mahaapaduma 472{ma_haa_pa_du_ma_jaa_ta}WC2-15 47x{ma_haa_pa_du_ma_jaa_ta}EG4-13
473mittaamitta 473{mit=taa_mit=ta_jaat'}WC2-14 ---
474amba -{-----}WC2-13 ---
475phandana -{-----}WC2-12 ---
476javanahaMsa -{ja_wa_na_haM_sa .....}WC2-11 47x{ja_wa_na_hang=sa_jaa_ta}EH4-01
477cuuLanaarada 477{cuu_la_naa_ra_da_jaa_ta}WC2-10 ---
478duuta 478{duu_ta_jaat'}WC2-09 ---
479kaaliGgabodhi 479{kaa_ling=ga_jaat'}WC2-08 ---
480akitti 480{@a_kat=ti_jaa_ta}WC2-07 ---
481takkaariya --- ---
482rurumigaraaja --- -{ru_ru_jaa_ta}EP1-08
483sarabhamiga --- ---
484saalikedaara 484{su_wa_maa_tu_laa_sa_jaa_ta}WC2-03 ---
485candakinnarii --- ---
486mahaa-ukkusa 486{ma_haa_uk=ku_sa_jaa_ta}WC2-01 486{ma_haa_uk=ka_sa_jaa_ta}EH4-11
487uddaalaka 487{ud=daa_la_jaa_ta}WJ2-12 ---
488bhisa --- -{-----}EH4-13
489suruci 489{su_ru_ci_jaa_ta}WJ2-10 ---
490paJcuposatha --- ---
491mahaamora 491{ma_haa_mo_ra_jaa_ta}WJ2-08 ---
492tacchasuukara --- ---
493mahaavaaNija 49x
493
{waa_ni_ja_jaat'}
{..... ga_ri_ga_ja_jaat'}
WB2-15
WJ2-06
---
494saadhina 494
494
{saa_dhii_na_jaa_ta}
{-----}
WB2-14
WJ2-05
---
495dasabraahmaNa 495{da_sa_braah=ma_Na_jaa_ta}WB2-13 ---
496bhikkhaaparampara 496
496
{bhik=khu_pa_ram=pa_ra_jaa_ta}
{bhik=khu_pa_ram=pa_ra_jaat'}
WB2-12
WJ2-03
---
497velaama 497{we_laa_ma_jaa_ta}WB2-11 ---
498mahaagovinda x98
498
{ma_haa_go_wan=da_jaat'}
{phik=kha_ka_ga_ta_jaa_ta}
WB2-10
WJ2-01
---
499sumedhapaNDita 499{su_me_dha_paN=Di_ta_jaa_ta}WB2-09 ---
500maataGga 500{maa_tang=ga_jaat'}WB2-08 ---List of Jataka titles: No.1-100; No.101-200; No.201-300; No.301-400; No.401-500; No.501-550. Unidentifiable tablets: West; East.
to Hpetleik temples toppage Japanese   English


Copyright(C)2002-2003, Hideo SAWADA,ILCAA,TUFS. All Rights Reserved.