ILCAA Home > Staff > Joint Researchers
Font Size : [Larger] [Medium] [Smaller]

Joint Researchers

Members of ILCAA’s “Joint Research Projects” are all affiliated with ILCAA as “Joint Researchers”; 350 to 400 researchers within Japan and across the world are associated with the Institute in this manner.


Participating project name:

Fundamental Study on Ottoman Documents and Archives

 • Naofumi ABE
 • Jun AKIBA
 • Keinichi ISOGAI
 • Keiko IWAMOTO
 • Satoru KIMURA
 • Wakako KUMAKURA
 • Madoka MORITA
 • Tomoki OKAWARA
 • Kumiko SAITO
 • Kazuaki SAWAI
 • Yasuhisa SHIMIZU
 • Mamoru TADA

The new boundary-crossing approach on Ancient Chinese Slip and Tablet Documents (3) :Rediscovering the Japanese Tradition of Oriental Studie

 • Shunsuke AOKI
 • Sachiko IIDA
 • Ryohei ISHIHARA
 • Ryutaro KATANO
 • Kyoko MEGURO
 • Akira MOMIYAMA
 • Yoko MURAKAMI
 • Tsuneko SUMIYA
 • Naomi SUZUKI
 • Takeyuki TAKAMURA
 • Yuko WASHIO
 • Hideyuki WATANABE

Multi-disciplinary Study on Islam and Cultural Diversity in Southeast Asia(The 3rd Term)-Dynamics of Conflict and Co-existence

 • Kazuhiro ARAI
 • Shamsul Amri BAHARUDDIN
 • Ahmad Najib BURHANI
 • Yasuhiro FUKUSHIMA
 • Shinya IMAIZUMI
 • Nao KANEKO
 • Azizah Binti KASSIM
 • Takashi KAWABATA
 • Keiko KURODA
 • Ken MIICHI
 • Masami MORI
 • Hisashi OGAWA
 • Masaaki OKAMOTO
 • Mika OKUSHIMA
 • Omar Farouk SHEIKH AHMAD
 • Yumi SUGAHARA
 • Nobutaka SUZUKI
 • Yoriko TATSUMI
 • Hisao TOMIZAWA
 • Yuji TSUBOI

Study on an Islamic Prayer Book from the Kingdom of Jimma in Ethiopia

 • Takashi ARAYA
 • Tamon BABA
 • Minako ISHIHARA
 • Motomichi WAKASA
 • Sayuri YOSHIDA

Life as dynamism-in search of a methodological connection between affect, thinking, and art

 • Yukio GUNJI
 • Ayako IWATANI
 • Naoki KASUGA
 • Kazunori KONDO
 • Akinori KUBO
 • Suehisa KURODA
 • Kyoko NAKAMURA
 • Katsuo NAWA
 • Tomohisa SATO
 • Ken SHIOTANI
 • Kotaro TAKAGI
 • Tadashi YANAI

Anthropological Study of “Waza”-Technology, Body, Risk/Hazard(Anthropological Study of Things(3))

 • Tatsuya HIGAKI
 • Morie KANEKO
 • Shuhei KIMURA
 • Akinori KUBO
 • Suehisa KURODA
 • Sho MORISHITA
 • Tomoko NIWA
 • Katsumi OKUNO
 • Keiichi OMURA
 • Ryoji SODA
 • Masakazu TANAKA
 • Motomitsu UCHIBORI
 • Shuhei UDA

Exploration into dynamicity of grammar (1): Multiplicity and distributedness in grammar

 • Hayato AOI
 • Takashi HAMADA
 • Fumino HORIUCHI
 • Atsuhiko KATO
 • Shigehiro KATO
 • Kumiko NAKAYAMA
 • Tsuyoshi ONO
 • Naoki OTANI
 • Michinori SHIMOJI
 • Ryoko SUZUKI
 • Yasunori TAKAHASHI
 • Hiroko TAKANASHI
 • Wei WU
 • Rika YAMASHITA
 • Yu YANAGIMURA
 • Noboru YOSHIOKA

Aspects of Agglutination in Turkic Languages: An Integrated Approach of Phonology, Morphosyntax and semantics

 • Kazuki AOYAMA
 • Fuyuki EBATA
 • Tooru HAYASI
 • Shinsuke HIDAKA
 • Yuto HISHIYAMA
 • AKMATALIEVA JAKSHYLYK
 • Yu KURIBAYASHI
 • SHAMSHIEVA Nazgul
 • Shiho NITTA
 • Noriko OHSAKI
 • Masahiro OKU
 • Aydin OZBEK
 • Kumiko SATO
 • Kentaro SUGANUMA
 • Arzhaana SYURYUN
 • Ayse Nur TEKMEN
 • Taiki YOSHIMURA

A Research on Varieties of Malayic Languages

 • Karl Alexander
 • Masashi FURIHATA
 • Kazuya INAGAKI
 • SRI BUDI LESTARI
 • Yoshimi MIYAKE
 • Naonori NAGAYA
 • Hiroki NOMOTO
 • Sonja Riesberg
 • Antonia Soriente
 • Atsuko UTSUMI
 • Yanti (Regina)

Study of Tibetan pastoral culture in Qinghai and its change: Based on the method of documentary linguistics

 • Nantaijia Adelaar
 • Yusuke BESSHO
 • Shiho EBIHARA
 • Ju Gesang
 • Masahiro HIRATA
 • Keisuke IWATA
 • Shinichi TSUMAGARI
 • Zhabu

Construction of Method of Studies on Asian Scripts 1

 • Naomichi KUROSAWA
 • Kazuhiko MACHIDA
 • Wakaha MORI
 • Masakatsu NAGAI
 • Atsushi OCHIAI
 • Kazuhiro OKADA
 • Kenji OKANO
 • Masami OTAKE
 • Hiroyuki SASAHARA
 • Masaaki SHIMIZU
 • Masayuki YOSHIKAWA

Studies on Religious and Politico-Social Minority Groups in Middle Eastern Societies

 • Antranik DAKESSIAN
 • Guita HOURANI
 • Yohei KONDO
 • Ray. J. MOUAWAD
 • Souad SLIM
 • Hidemi TAKAHASHI
 • Asuka TSUJI
 • Hiroki WAKAMATSU
 • Takayuki YOSHIMURA

Culture and Society in Early Modern South Asia: Cross-Linguistic Comparative Studies of Literary and Religious Texts

 • Taigen HASHIMOTO
 • Katsuyuki IDA
 • Yuri ISHIDA
 • Chihiro KOISO
 • Hiroyuki MASHITA
 • Masahiko MITA
 • Yoshifumi MIZUNO
 • Hiroko NAGASAKI
 • Ayako NINOMIYA
 • Michihiro OGAWA
 • Satoshi OGURA
 • Kiyokazu OKITA
 • Kazuyo SAKAKI
 • Ikuko WADA

Economic Activities and Behaviors Based on Islam (The Second Term)

 • Masayuki AKAHORI
 • Tatsuya FUJIWARA
 • Yasuhiro FUKUSHIMA
 • Emi IMAHORI
 • Hajime KAMIYAMA
 • Takashi KAWABATA
 • Sachiyo KOMAKI
 • Satoshi MASUTANI
 • Mayuko OKAWA
 • Yukari SAI
 • Hiroyasu SATAKE
 • Momo SHIOYA
 • Shin YASUDA

Transformation of Religion as Reflected in Javanese Texts (2): Rethinking the Process of Islamization

 • Toru AOYAMA
 • Oman FATHURAHMAN
 • Sumio FUKAMI
 • Koji MIYAZAKI
 • Willem van der MOLEN
 • Yumi SUGAHARA
 • Yasushi TONAGA
 • So YAMANE
 • Miho YAMASAKI

Rethinking the History of Agriculture and Rural Societies in Africa: From the Viewpoint of Indigenous Agricultural Revolution

 • Takako ANKEI
 • Takeshi FUJIMOTO
 • Yuichiro FUJIOKA
 • Koichi IKEGAMI
 • Shun ISHIYAMA
 • Kaori KOMATSU
 • Masahiko MATSUDA
 • Rumiko MURAO
 • Shuichi OYAMA
 • Kenta SAKANASHI
 • Chizuko SATO
 • Yasuaki SATO
 • Tatsuro SUEHARA
 • Kazuhiko SUGIMURA
 • Yuko SUGIYAMA
 • Toshikazu TANAKA
 • Tadasu TSURUTA

Child Migration in East/Southeast Asia: The Culture and Identity of Children Raised in a Transnational Household

 • Tien-shi CHEN
 • Hsiao-Chuan HSIA
 • Kayoko ISHII
 • Misaki IWAI
 • Masako KUDO
 • Takayo OGISU
 • Chie SAKAI
 • Sachiko YOKOTA

Typological Study of Microvariation in Bantu (Phase 1)

 • Maya ABE
 • Yuko ABE
 • Koen BOSTOEN
 • Makoto FURUMOTO
 • Masaaki KADOYA
 • Shigeki KAJI
 • Tosirou KAMIYA
 • Junko KOMORI
 • Nancy C. KULA
 • Seunghun LEE
 • Yuka MAKINO
 • Lutz MARTEN
 • Yukiko MORIMOTO
 • Katsuhiko SHIOTA
 • Motomichi WAKASA
 • Nobuko YONEDA

Ethnolinguistic Lexical Documentation of the Southwestern Kalahari Khoe Languages

 • Junko MARUYAMA
 • Hirosi NAKAGAWA
 • Christfried NAUMANN
 • Hitomi ONO
 • Kazuyoshi SUGAWARA
 • Akira TAKADA
 • Jiro TANAKA

A Comprehensive Study of Tone/Accent Languages of Africa

 • Maya ABE
 • Yuko ABE
 • Makoto FURUMOTO
 • Masaaki KADOYA
 • Shigeki KAJI
 • Tosirou KAMIYA
 • Kazuhiro KAWACHI
 • Kyoko KOGA
 • Junko KOMORI
 • Yuka MAKINO
 • Shuichiro NAKAO
 • Katsuhiko SHIOTA
 • Miyako TAKAMURA
 • Motomichi WAKASA
 • Nobuko YONEDA

Studies on Reference Grammars

 • Yuko ABE
 • Daisuke EBINA
 • Norihiko HAYASHI
 • Shigehiro KATO
 • Tetsuya KAWASUMI
 • Kunihiko KUROKI
 • Yuka MAKINO
 • Ryo MATSUMOTO
 • Naonori NAGAYA
 • Shuichiro NAKAO
 • Yuto NIINAGA
 • Michinori SHIMOJI
 • Syuntaro TIDA
 • Nobuko YONEDA
 • Noboru YOSHIOKA

New perspectives of text studies in Yunnan, China

 • Mio HORIE
 • Akiko IIJIMA
 • Tsutomu INAMURA
 • Satoru ITO
 • Akimasa KAWANO
 • Naomichi KUROSAWA
 • Chiyoko NAGATANI
 • Masashi NARA
 • Kazutaka NISHIKAWA
 • Takashi NOMOTO
 • Toru SHIMIZU
 • Tadahiko SHINTANI
 • Kenji TATEISHI
 • Aika TOMITA
 • Atsushi YAMADA
 • Noriyuki YAMADA
 • Akira YOSHINO

Présence Africaine: Towards New Political and Cultural Perspectives

 • Ayako AIHARA
 • Moriyuki HOSHINO
 • Ichiro MAJIMA
 • Takayuki NAKAMURA
 • Ryo OGAWA
 • Tasuku SASAKI
 • Yukitoshi SUNANO
 • Yutaka YOSHIDA

Human Society in Evolutionary Perspectives (4)

 • Kaoru ADACHI
 • Takeo FUNABIKI
 • Shun’kichi HANAMURA
 • Noriko ITOH
 • Naoki KASUGA
 • Koji KITAMURA
 • Suehisa KURODA
 • Naofumi NAKAGAWA
 • Michio NAKAMURA
 • Hitonaru NISHIE
 • Keiichi OMURA
 • Toru SOGA
 • David S. SPRAGUE
 • Yuko SUGIYAMA
 • Yuji TAKENOSHITA
 • Masakazu TANAKA
 • Hideaki TERASHIMA
 • Motomitsu UCHIBORI
 • Gen YAMAKOSHI

The case-marking systems in Ryukyuan: a typological survey

 • Hayato AOI
 • Reiko ASO
 • Christopher Davis
 • Soichiro HARADA
 • Satomi MATAYOSHI
 • Natsuko NAKAGAWA
 • Yuto NIINAGA
 • Hiromi SHIGENO
 • Michinori SHIMOJI
 • Rihito SHIRATA
 • Nana TOHYAMA

Typological Study on “Altaic-type” Languages.

 • Reiko ASO
 • Sangyub BAEK
 • Heekyung CHAE
 • Fuyuki EBATA
 • Daisuke EBINA
 • Jingang
 • Hiromi KAJI
 • Shinjiro KAZAMA
 • Ryo MATSUMOTO
 • Michinori SHIMOJI
 • Arzhaana Syuryun
 • Hiroyuki UMETANI
 • Taiki YOSHIMURA
 • Noboru YOSHIOKA

Semantics of Discourse Particles in East and Southeast Asian Languages

 • Christopher DAVIS
 • Yurie HARA
 • Satomi ITO
 • Magdalena KAUFMANN
 • Stefan KAUFMANN
 • Naonori NAGAYA
 • Hiroki NOMOTO
 • David Y. OSHIMA
 • Hooi Ling SOH
 • Kiyoko TAKAHASHI
 • Yukinori TAKUBO
 • Christopher TANCREDI
 • Jozina VANDER KLOK
 • Gregoire WINTERSTEIN
 • Masahiro YAMADA
 • Malte ZIMMERMANN

Studies in Asian Geolinguistics

 • Mitsuaki ENDO
 • Mika FUKAZAWA
 • Chitsuko FUKUSHIMA
 • Ray IWATA
 • Shinsuke KISHIE
 • Mika KONDO
 • Keita KURABE
 • Ryo MATSUMOTO
 • Yoichi NAGATO
 • Seiichi NAKAI
 • Noa NISHIMOTO
 • Masaaki SHIMIZU
 • Satoko SHIRAI
 • Hidetoshi SHIRAISHI
 • Hiroyuki SUZUKI
 • Sirivilai Teerarojanarat
 • Takashi UEYA
 • Kenji YAGI


Copyright © 2010 Research Institute for Languages and Cultures of Asia and Africa. All Rights Reserved.