ILCAA Home > Staff > Research Associates
Font Size : [Larger] [Medium] [Smaller]

Research Associates

Research Associateships are fixed-term positions for junior researchers (post-doctoral level). They are salaried and are responsible for participating in various activities and assisting the research staff in conducting research projects; these activities are a part of the academic training for junior scholars at ILCAA.

Ex. Research Fellows

 • SATO, Susumu 2021.04 -- 2023.03
 • TAKAHASHI, Yona 2018.02 -- 2022.08
 • AOI, Hayato 2017.04 -- 2022.03
 • YOSHIDA, Yutaka 2017.11 -- 2022.03
 • FURUMOTO, Makoto 2021.04 -- 2022.03
 • IWASAKI, Kanae 2020.08 -- 2021.03
 • ISHIGURO, Fumiyo 2018.09 -- 2021.03
 • OTSUKI, Tomoyo 2019.05 -- 2020.03
 • KAWAI, Aya 2019.10 -- 2020.03
 • IKEDA, Akimitsu 2017.07 -- 2020.03
 • ADACHI, Mayumi 2016.12 -- 2019.03
 • NAKAMURA, Kyoko 2014.04 -- 2018.09
 • OSANAI, Yuko 2017.02 -- 2018.06
 • HIRATA, Shu 2016.03 -- 2018.03
 • KONDO, Yohei 2015.04 -- 2018.03
 • KOBAYASHI, Miki 2017.04 -- 2017.09
 • OKADA, Kazuhiro 2015.09 -- 2017.09
 • TSUBOI, Yuji 2014.05 -- 2017.04
 • ABE, Yuko 2013.08 -- 2017.03
 • OSOEGAWA, Taku 2014.05 -- 2016.03
 • KOYA, Nobuko 2015.11 -- 2016.03
 • MEGURO, Toshio 2014.04 -- 2016.03
 • EBIHARA, Shiho 2013.11 -- 2016.03
 • UMETANI, Hiroyuki 2013.08 -- 2016.03
 • MATSUDA, Kuninori 2011.04 -- 2015.09
 • FUJINO, Yohei 2013.10 -- 2015.09
 • UMEKAWA, Michihisa 2010.09 -- 2015.08
 • OSHIMA, Hajime 2012.04 -- 2015.03
 • FUKUSHIMA, Yasuhiro 2011.05 -- 2014.04
 • MURAO, Rumiko 2011.04 -- 2014.03
 • FUJINAMI, Nobuyoshi 2013.04 -- 2014.03
 • SAKUMA, Yutaka 2013.11 -- 2014.03
 • ODA, Masanori 2009.04 -- 2014.03
 • SHIOTA, Katsuhiko 2013.11 -- 2014.02
 • OSOEGAWA, Taku 2010.11 -- 2013.10
 • KOYA, Nobuko 2011.10 -- 2011.09
 • NAGASAKI, Iku 2008.12 -- 2013.03
 • OKAWA, Mayuko 2010.10 -- 2013.03
 • KOJIMA, Yasuhiro 2011.07 -- 2013.02
 • OTSUKA, Kosei 2011.04 -- 2012.03
 • ISHIMORI, Daichi 2010.08 -- 2012.03
 • KOGURA, Norikazu 2010.10 -- 2011.03
 • FUKUSHIMA, Yasuhiro 2009.04 -- 2011.03
 • YOSHIMURA, Takayuki 2008.04 -- 2011.03
 • SAITO, Tsuyoshi 2008.07 -- 2010.03
 • MATSUBARA, Kosuke 2009.04 -- 2010.03
 • SHIMOJI, Michinori 2008.12 -- 2009.09
 • NAGAYAMA, Yukari 2007.09 -- 2010.03
 • KAMEI, Nobutaka 2007.09 -- 2010.03
 • WATABE, Ryoko 2006.12 -- 2009.11
 • NISHIKIDA, Aiko 2007.04 -- 2009.03
 • SHIOYA, Momo 2006.10 -- 2009.03
 • KAWACHI, Kazuhiro 2008.07 -- 2008.09
 • KADOYA, Masaaki 2005.09 -- 2008.08
 • SAWAE, Fumiko 2007.08 -- 2008.03
 • NAGAI, Kayo 2007.04 -- 2008.03
 • NAGASAKI, Iku 2004.09 -- 2007.09
 • TANGIKU, Itsuji 2004.07 -- 2007.06
 • ISHII, Yoko 2006.04 -- 2007.03
 • HORII, Satoe 2005.04 -- 2007.03
 • KINUGASA, Satoshi 2003.12 -- 2006.11
 • ARAI, Kazuhiro 2004.09 -- 2006.03
 • Song, Peiyou 2002.09 -- 2005.08
 • KAMIYA, Toshiro 2003.08 -- 2004.03
 • ODA,Masanori 2000.12 -- 2003.11
 • KODAMA,Shigeaki 2001.11 -- 2003.06
 • SAKAEDANI,Haruko 2000.04 -- 2003.03
 • HANABUCHI, Keiya 2001.04 -- 2002.04
 • SUGAWARA,Jun 1999.04 -- 2002.01
 • NAGASAKI,Kiyonori 2000.04 -- 2001.09
 • KOBAYASHI, Masato 2000.04 -- 2001.03
 • KUZUMI, Mayu 1997.04 -- 2000.03
 • SHIBASAKI,Akemi 1997.04 -- 2000.03
 • NAKAMURA, Minako 1997.04 -- 2000.03
 • FANG, Meili 1997.10 -- 1998.10
 • TAKASAKI,Megumi 1995.04 -- 1996.03
 • KUROASAKI,Hiroyuki 1995.04 -- 1996.03


Copyright © 2010 Research Institute for Languages and Cultures of Asia and Africa. All Rights Reserved.