Inscription of Minister-General Anandathura and his wife, Face A

-

l.01 || || sa_ka_rac' 585_khu || @aa_sit'saM_wac=chuir^ra || nat=taaw'la_chut' 7_ryaak' suk=kraa_niy=@'@aa || mlat'cwaa_so mang'krii @a_mat=tyaa || ma_haa_se_naa_pa_ti
|| || sak=ka_raaj' 585_khu || @aa_sit'saM_wac=chuir^ra || na_to'la_chut' 7_rak' so_kraa_ne.@aa: || mrat'cwaa_so mang':krii: @a_mat'tyaa || ma_haa_se_naa_pa_ti
l.02 @a_nan=ta_suur^ra mong'nhaM nhac'yok' iiy'luu_twang'nhuik' @a_tuing'ma_si sad=dhaa_ruy=@' plu_so kong'mhu_@a_kluiw'phlang=@'kaa || riy'mliy' khap'sim'so @a_s=khing' phlac'so
@a_nan=ta_suu_ra mong'nhaM nhac'yok' ii_luu_twang':\nh' @a_tuing':ma_si sad=dhaa_\rw' pru_so kong':mhu_@a_kyui:phrang'.kaa: || re_mre khap'sim':so @a_sa_khang' phrac'so
l.03 mlat'cwaa_so mang'krii ca_so || mang=@'ngii || mang=@'saa || mang=@'sa_mii || mang=@'nha_ma khap'sim' || @a_mi_pu_rhaa ca_so mong'ma_taaw' khap'sim' || @a_mat=tyaa ca_so buil'baa
mrat'cwaa_so mang':krii: ca_so || mang':N~ii || mang':saa: || mang':sa_mii: || mang':nha_ma khap'sim': || @a_mi_phu_raa: ca_so mong':ma_to' khap'sim': || @a_mat'tyaa ca_so buil'paa
l.04 khap'sim' || ok'@a_wa_ciy' ca_so @a_thak'pha_wak' tuing'ong' || @a_tuiw=@'cak=kra_wa_Laa ca_so @a_tuing'ma_si_so cak=kra_wa_Laa_nhuik' niy'so luu nat' sat=twaa
khap'sim': || @ok'@a_wii_ci ca_so @a_thak'bha_wak' tuing'@ong' || @a_tui.ca_kraa_wa_Laa ca_so @a_tuing'ma_si_so ca_kraa_wa_Laa_\nh' ne_so luu nat' sat=ta_waa
l.05 khap'sim'sa_tuiw=@'kuiw' @a_krwang'may=@'sa_phlang=@' || sang^sa_raa_chuiw'ngray'mha thwak'mlok'kha_ruy=@' chuiw'ngray'may=@'so ni_ra_ban'praN~'suiw=@' rok'ciy'khlyaang'so _
khap'sim':sa_tui.kui @a_krwang':maY.sa_phrang'. || sang^sa_raa_chui:nga_raY_mha thwak'mrok'khaY.\rw' chui:nga_raY_maY.so nib=baan'praN~'sui. rok'ce_khyang'so_
l.06 krong=@' || ngaa_le si_cap'mrang'nham=@'so sab=ba_N~u_ta_N~aan' pu_rhaa_chu_kuiw' luiw'khlyaang'so_krong=@' || iiy' @aa_ma_naa maN~'so kaan'@a_rap'nuik=kaa || myaa_cwaa_
krong'. || ngaa_laN~': si_cap'mrang'nhaM.so sab=ba_N~u_ta_N~aaN' bhu_raa:_chu_kui lui_khyang'so_krong'. || ii @aa_ma_naa maN~'so kan'@a_rap'\nh'kaa: || myaa:cwaa_
l.07 so than'pang'ti_lhyaang' klong'@a_raM cuik'lat'ruy=@' || ut=ti plu_so tan'tuing'le nhac'thap' raM_lat'ruy=@' || tan'tuing'twang'nhuik=kaa ka_laa_saa_@uiw' @a_yong'nhang=@'
so than':pang'ti_lhyang' kyong':@a_raM cuik'lat'\rw' || @ut'ti pru_so taM_tuing':laN~': nhac'thap' raM_lat'\rw' || taM_tuing':twang':nhuik'kaa: ka_la_saa_@ui{fn.} @a_yong'nhang'.
l.08 tuu_so tang=@'tay'cwaa_so cang'kraM_thak' kuu_le taN~'e@' || kuu dhaa_ma_naa_so @a_khaa_nhuik=kaa || sa_rii_ra_dhat=taaw' thaN~=@'so tan'ci_kuu_krwac' || thuiw'@a_pa_kaa
tuu_so tang'.tay'cwaa_so cang^kraM_thak' guu_laN~': taN~'\i' || kuu thaa_pa_naa_so @a_khaa_\nh'kaa: || sa_rii_ra_dhaat'to' thaN~'.so tan'ci_guu_krut' || thui_@a_pa_kaa:
l.09 phan' plu_so krwac' || thuiw'@a_pa_kaa tan'ci_kuu_nii plu_so krwac' || thuiw'@a_pa_kaa rhuy' plu_so || thuiw'@a_pa_kaa nguy' plu_so || thuiw'@a_pa_kaa rhuy' mu_ruy=@' ra_ta_naa_ti @a_mya-
phan' pru_so krut' || thui_@a_pa_kaa: tan'ci_guu_nii pru_so krut' || thui_@a_pa_kaa: rhwe pru_so || thui_@a_pa_kaa: ngwe pru_so || thui_@a_pa_kaa: rhwe muu_\rw' ra_ta_naa_ti @a_mya-
l.10 -k' khat'so || thuiw'@a_pa_kaa chang'cway' plu_so || thuiw'@a_pa_kaa kriy'nii plu_so || thuiw'@a_pa_kaa klok' plu_so pu_thuiw' || thuiw'twang' thaN~=@'?so || rhuy'ca_ma
-k' khap'so || thui_@a_pa_kaa: chang'cway' pru_so || thui_@a_pa_kaa: kre:nii pru_so || thui_@a_pa_kaa: kyok' pru_so pu_thui: || thui_twang' thaN~'.so || rhwe_ca_ma_
l.11 khan' || nguy'ca_ma_khan' || rhuy'pok' 2 || nguy'pok' 2 || rhuy'tan'chong' || nguy'tan'chong'tuiw=@'phlang=@' pu_jaaw'ruy=@' thaN~=@'luik'e@' || klok'pu_thuiw'kuiw'kaa
khan' || ngwe_ca_ma_khan' || rhwe_pok'pok' || ngwe_pok'pok' || rhwe_tan'chong' || ngwe_tan'chong'tui.phrang'. puu_jo_\rw' thaN~'.luik'\i' || kyok'pu_thui:kui_kaa:
l.12 che riy'ruy=@' kriy'khraN~'nhang=@' khak'e@' || @a_thwat'kaa rhuy'thwat' plu_e@' || @a_thwat'thak=kaa rhuy'thii chok'e@' || rhuy'thii_kuiw'kaa pu_lay'san=taa chway'e@' ||
che: re:\rw' kre:khraN~'nhang'. khak'\i' || @a_thwat'kaa: rhwe_thwat' pru_\i' || @a_thwat'thak'kaa: rhwe_thii: chok'\i' || rhwe_thii:kui_kaa: pu_laY_san=taa chwaY_\i' ||
l.13 @a_thwat'ok' rhuy=@'kaa pu_chuiw' 7_thap' lhwaM_e@' || pu_chuiw' thak=kaa rhuy'kyak'ta nguiy' khat'e@' || rhuy' 30 swan'so rhuy'pu_rhaa 1_khu || nguy' 50 swan'so nguy'pu_rhaa
@a_thwat'@ok' rhwe.kaa: pu_chui: 7_thap' lhwam':\i' || pu_thui: thak'kaa: rhwe_kyak'ti ngwe khat'\i' || rhwe 30 swan':so rhwe_bhu_raa: 1_khu || ngwe 50 swan':so ngwe_bhu_raa:
l.14 1_khu || klok'phluu plu_ruy=@' rhuy'raaN~' riy'so pu_rhaa 1_khu || rhuy'thii nguy'thii_tuiw=@'le chong'e@' || thuiw'suiw=@'so @a_thu_thuu_sa_phlang=@' plu_ruy=@' dhaa_ma_naa_e@' || kuu_twang'kaa
1_khu || kyok'phruu pru_\rw' rhwe_raN~' re:so bhu_raa: 1_khu || rhwe_thii: ngwe_thii:tui.laN~': chong'\i' || thui_sui.so @a_thuu:thuu:sa_phrang'. pru_\rw' dhaa_ma naa_\i' || guu_twang'kaa:
l.15 pu_rhaa_s=khing'chang'pu liy'myak'nhaa plu_ruy=@' ra_ta_naa_ti tok'pa_chan'kray'ciy'e@' || kuu_@a_raM_twang'nhuik=kaa myaa_cwaa_so pu_rhaa_chang'pu_le plu_e@' || jaat'ngaa_ryaa_le
bhu_raa:sa_khang'chang'pu le:myak'nhaa pru_\rw' ra_ta_naa_ti tok'pa_chan':kray'ce_\i' || guu_@a_raM_twang':\nh'kaa: myaa:cwaa_so bhu_raa:chang'pu_laN~': pru_\i' || jaat'ngaa_raa_le
l.16 @a_tang=@'@a_tay' riy'e@' || kuu_thwat'tan'chaa pan'thyan'lak'twang' khin'piy'ruy=@' khut'so kriy'kaa 47_bi_saa 8_buih' 4_klyap' || khut'so yut'so kriy'
@a_tang'.@a_tay' re:\i' || guu_thwat'tan'chaa pan':thim'lak'twang' khyin':pe:\rw' khut'so kre:kaa: 47_pis=saa 8_buih' 4_kyap' || khut'so yut'so kre:
l.17 kaa 7_bi_saa 9_klyap' || @a_pri_khaM_so kriy'kaa bi_saa 40 || 7_buih' 5_klyap' || rhuy'saa wang'so 39_klyap' 3_mat' || pra_taa_raN~'kaa 159 klyap' wang'e@' || iiy'suiw=@'_
kaa: 7 pis=saa 9 kyap' || @a_prii:khaM_so kre:kaa: pis=saa 40 || 7_buih' 5_kyap' || rhwe_saa: wang'so 39_kyap' 3_mat' || pra_daa:raN~'kaa: 159 kyap' wang'\i' || ii_sui._
l.18 _so ra_ta_naa_phlang=@' kuu_thwat'kuiw' tok'pa_ciy'e@' || pi_Ta_kat'suM_puM_so tryaa_@a_puM_le plu_e@' || tryaa naa_@am=@'so pa_ri_sat'ta_kaa caN~'waN~'cim=@'so_nghaa
_so ra_ta_naa_phrang'. guu_thwat'kui tok'pa_ce_\i' || pi_Ta_kat'suM:puM_so ta_raa:@a_puM_laN~': pru_\i' || ta_yaa: naa:@am'.so pa_ri_sat'ta_kaa: caN~':we:cim'.so_nghaa
l.19 klok'ut'ti_phway=@'so saa_yaa_cwaa_so dham=ma_saa_le plu_e@' || tryaa haw'raa rhuy'pan'lang'le plu_e@' || pan'lang'thak=kaa rhuy'thii_le chok'e@' || @a_thak'
kyok'@ut'ti_phway'.so saa_yaa_cwaa_so dham=ma_saa_laN~': pru_\i' || ta_raa: ho'raa rhwe_pal=lang'laN~': pru_\i' || pal=lang'thak'kaa: rhwe_thii:laN~': chok'\i' || @a_thak'_
l.20 phlang=@'kaa pi_taan'le chang'e@' || ni_ra_ban'kuiw' luiw'so su_taaw'ta_kaa_tuiw=@' chu_mha khaM_cim=@'so_nghaa s=khing'ther^ra_niy'raa saa_yaa_cwaa_so klong'krii_le plu_e@' ||
_phrang'.kaa: bi_taan'laN~': chang'\i' || nib=baan'kui lui_so su_to'ta_kaa:tui. chu_mha khaM_cim'.so_nghaa sa_khang'the_ra_ne_raa saa_yaa_cwaa_so kyong':krii:laN~': pru_\i' ||
l.21 tan'tuing'tac'thap'so @a_pa_wan'kyang'kaa saa_sa_naa_kuiw' khyat'ruy=@' s=tang'kyang=@'so s=khing'@a_ri_yaa_tuiw=@' niy'cim=@'so_nghaa myaa_cwaa_so klong'le @a_can' plu_\i' ||
taM_tuing':tac'thap'so @a_pa_wan':kyang'kaa: saa_sa_naa_kui khyac'\rw' sii_tang':kyang'.so sa_khang'@a_ri_yaa_tui. ne_cim'.so_nghaa myaa:cwaa_so kyong':laN~': @a_can' pru_\i' ||
l.22 || s=khing'@a_ri_yaa_tuiw=@' riy'khyaM_saa_cim=@'so_nghaa ut=ti phway=@'so riy'twang'le tuu_e@' || ut=ti_phway=@'so 4_thong=@'kaan'le tuu_e@'|| @a_rhiy=@'phlang=@'kaa kan'
|| sa_khang'@a_ri_yaa_tui. re_khyam':saa_cim'.so_nghaa @ut'ti phwaY.so re_twang':laN~': tuu:\i' || @ut'ti_phwaY.so 4_thong'.kan'laN~': tuu:\i'|| @a_rhe.phrang'.kaa: kan'_
l.23 krii_le 2_chang=@' tuu_e@' || riy' wang'cim=@'so_nghaa plwan'nhang=@' ta_laa_le @a_tang=@'@a_tay' plu_e@' || riy'kaan'@a_paa_wan'kyang'kaa u_yaan'le cuik'e@' | thuiw'klo-
_krii:laN~': 2_chang'. tuu:\i' || re wang'cim'.so_nghaa prwan'nhang'. ta_laa:laN~': @a_tang'.@a_tay' pru_\i' || re_kan'@a_pa_wan':kyang'kaa: u_yyan~'laN~': cuik'\i' | thui_kyo-
l.24 -ng' @a_pa_kaa liy'myak'nhaa laa_laa_so su_taw'ta_kaa || niy'so || iip'so || ryap'so || @a_luiw' ra_cim=@'so_nghaa || tang=@'tay'cwaa_so tan'tuing'twang' rup'@a_thu thuu
-ng': @a_pa_kaa: le:myak'nhaa laa_laa_so su_to'ta_kaa || ne_so || ip'so || rap'so || @a_lui ra_cim'.so_nghaa || tang'.tay'cwaa_so taM_tuing':twang' rup'@a_thu thuu_
l.25 sa_phlang=@' chan'kray'tha_lyak'so saa_yaa_cwaa_so tan'chong'krii_le plu_e@' || thuiw'@a_nok'phlang=@'kaa @a_lhuu piy'luiw'so su_taw'tuiw=@' @a_lhuu piy'cim=@'
_sa_phrang'. chan':kray'tha_lyak'so saa_yaa_cwaa_so tan'chong':krii:laN~': pru_\i' || thui_@a_nok'phrang'.kaa: @a_lhuu pe:lui_so su_to'tui. @a_lhuu pe:cim'._
l.26 so_nghaa || mray'mraM_cwaa_so ut'ca_rap'le plu_e@' || iiy' ngaa krong'nhuik' hiy=@'so || pu_rhaa ta_ryaa sang^ghaa_tuiw=@' khyaM_saa_cim=@'so_nghaa || praN~'@a_ca_nhuik'
_so_nghaa || mraY_mraM_cwaa_so @ut'ja_rap'laN~': pru_\i' || ii ngaa. krong':\nh' rhi_so || bhu_raa: ta_raa: sang^ghaa_tui. khyam':saa_cim'.so_nghaa || praN~'@a_ca_\nh'
l.27 kaa || ut'nhang=@' mray'mraM_cwaa phway=@'so kap=pi_ya_ku_Tiy'le plu_e@' || @a_lup'@a_klwaN~'le myaa_cwaa thaa piy'e@' || liy'myak'nhaa laa_laa_so suu_tui-
kaa: || @ut'nhang'. mraY_mraM_cwaa phwaY.so kap=pi_ya_ku_Tii_laN~': pru_\i' || @a_lup'@a_kywe:laN~': myaa:cwaa thaa:pe:\i' || le:myak'nhaa laa_laa_so suu_tui-
l.28 -w=@' riy'@a_luiw' ra_cim=@'so_nghaa || ut'nhang=@' mray'mraM_cwaa phway=@'so riy'twang'le tuu_e@' || iiy'mhya_so @a_nhac'mong'nham' plu_so kong'mhu_khap'sim'sa_kaa ||
-. re_@a_lui ra_cim'.so_nghaa || @ut'nhang'. mraY_mraM_cwaa phwaY.so re_twang':laN~': tuu:\i' || ii_mhya_so @a_nhac'mong'nhaM pru_so kong':mhu_khap'sim':sa_kaa: ||
l.29 saa_sa_naa_@a_nhac' 5000_mlok'ong' taN~'rac'cim=@'so_nghaa || @a_cii_@a_ryaang'_myaa_cwaa plu_sa_te || = || iiy'@a_nhac' mong'nham' plu_so kong'mhu_khap'sim'so_kui-
saa_sa_naa_@a_nhac' 5000_mrok'@ong' taN~'rac'cim'.so_nghaa || @a_cii_@a_rang'_myaa:cwaa pru_sa_taN~': || = || ii_@a_nhac' mong'nhaM pru_so kong':mhu_khap'sim':so_kui
l.30 -w' || @a_nhac'kuiw'caa @a_khaa mlang=@'mlay' plu_phaa_rac'cim=@'so_nghaa || tan'lang'lhaN~'cim=@'so_nghaa || pu_rhaa tryaa_nhuik' saM_put' || chi_mii || kwaM_pan' || ma_prat' tang'rac'cim=@'so_nghaa || saN~'
|| @a_nhac'kui_caa @a_khaa mrang'.mraY pru_phaa_rac'cim'.so_nghaa || ta_lang':lhaN~':cim'.so_nghaa || bhu_raa: ta_raa:\nh' sang'put' || chii:mii: || kwam':pan': || ma_prat' tang'rac'cim'.so_nghaa || saN~':_
l.31 khaM_so s=khing' @a_ri_yaa_tuiw=@'kuiw' chwaM_pan' lup'klwaN~'rac'cim=@'so_nghaa || @a_nhac'mong'nhaM lhuu_so || = || pu_kaM_kywan'kaa || saM_byang'lang=@' 1 saa @uiw=@'phu_khi ngaa_la_kong' 1 ngii ca_ta-
_khaM_so sa_khang' @a_ri_yaa_tui.kui chwam':pan' lup'kywe:rac'cim'.so_nghaa || @a_nhac'mong'nhaM lhuu_so || = || pu_gaM_kywan'kaa: || saM_byang'lang'. 1 saa: @ui.phu_khi ngaa_la_kong' 1 N~ii ca_ta-
l.32 -t' ngaa_mlac'kuing' 1 ngii nuiw=@'cuiw=@' ngaa_khyat' 1 phut' ngaa_phlac' 1 saa mrak'ra ngaa_phun'lwat' 1 ngii @ui@'phu_khi ngaa_cwang' 1 iim'thong' ngaa_phun'taw=@'sang' 1 myaa @ui@'phlac'sang' 1
-t' ngaa_mrac'kuing' 1 N~ii nui.cui. ngaa_khyat' 1 phut' ngaa_phrac' 1 saa: mrak'ra ngaa_phun'lwat' 1 N~ii @ui.phu_khi ngaa_cwang' 1 @im'thong' ngaa_phun'to'sang' 1 ma_yaa: @ui.phrac'sang' 1
l.33 saa @ui@'phu_khi ngaa_pha_khang' 1 phut' ngaa_kha_maN~' 1 iim'thong' ngaa_plaN~=@'wa 1 myaa ya_tang' 1 iim'thong'ngaa_nong' 1 myaa pa_pray' 1 s=mii mrak'ra @ui@'sang'lay' 1 ngii_ma @ui@'
saa: @ui.phu_khi ngaa_pha_khang' 1 phut' ngaa_kha_maN~' 1 @im'thong' ngaa_praN~'.wa 1 ma_yaa: ya_tang' 1 @im'thong' ngaa_nong' 1 ma_yaa: pa_praY 1 sa_mii: mrak'ra @ui.sang'lay' 1 N~ii_ma @ui._
l.34 phu_khi @ui@'cak'chup' 1 iim'thong' ngaa_chan' 1 myaa @ui@'puM_ngaay' 1 saa ca_tat' ngaa_pha_ruM 1 nha_ma_nuiw=@'cuiw=@' @ui@'nup' 1 iim'thong' ngaa_thuy'pu 1 myaa @ui@'pu_tun' 1 s=mii @ui@'phu_
_phu_khi @ui.cak'chup' 1 @im'thong' ngaa_chan' 1 ma_yaa: @ui.puM_ngay' 1 saa: ca_tat' ngaa_pha_ruM 1 nha_ma_nui.cui. @ui.nup' 1 @im'thong' ngaa_thwe_pu ma_yaa: @ui.pu_tun' 1 sa_mii: @ui.phu_
l.35 khi @ui@'mliy'puM 1 phut' ngaa_krwaM 1 iim'thong' ngaa_ra_cu 1 myaa @ui@'khyat' 1 s=mii mrak'ra rang'kii 1 mong' @ui@'phu_khi ngaa_plaN~=@'cuM 1 ngii ca_tat' ngaa_mliy' 1 nha_ma ca_tat' @uiw=@'o-
khi @ui.mre_puM 1 phut' ngaa_krwaM 1 @im'thong' ngaa_ra_cu ma_yaa: @ui.khyat' 1 sa_mii: mrak'ra rang'kii 1 mong' @ui.phu_khi ngaa_praN~'.cuM 1 N~ii ca_tat' ngaa_mre 1 nha_ma ca_tat' @ui.@o-
l.36 -ng'mlang' 1 mong' nuiw=@'cuiw=@' ngaa_rok'lway' 1 iim'thong' ngaa_thuy' pa_saa_saN~' 1 myaa @ui_krong' 1 s=mii nuiw=@'cuiw=@' 1 phut' @ui@'phun'chuM_pha pu_cu 1 ngaa_u_lway' siy'so saa
-ng'mrang' 1 mong' nui.cui. ngaa_rok'lway' 1 @im'thong' ngaa_thwe pa_saa_saN~' 1 ma_yaa: @ui_krong' 1 sa_mii: nui.cui. 1 phut' @ui.phun'chuM_pha pu_cu 1 ngaa_u_lway' se_so saa:
l.37 ca_tat' ngaa_krwang' 1 phut' ngaa_nuing' 1 saa ca_tat' ngaa_ong'mlang' 1 phut' ngaa_pa_N~aa 1 iim'thong' caa_go 1 myaa mut=taa 1 iim'thong'kas=sa_ta 1 myaa pa_tu_mii 1 myaa
ca_tat' ngaa_krwang': 1 phut' ngaa_nuing' 1 saa: ca_tat' ngaa_@ong'mrang' 1 phut' ngaa_pa_N~aa 1 @im'thong' caa_go 1 ma_yaa: mut=taa 1 @im'thong'kas=sa_ta 1 ma_yaa: pa_tu_mii 1 ma_yaa:
l.38 ngaay' waM_plaN~=@'raa 1 saa @uiw=@'phu_khi ngaa_phlac' 1 iim'thong' can=dra_paa_ni 1 myaa ja_lho 1 saa mrak'ra nga_khyat=taa 1 ngii_@ui@'phu_khi_ka_taa 1 nha_ma ca_tat' @ui@'pu_kaM 1 ngii_ma nuiw=@'cuiw=@'
ngay' waM_praN~'.raa 1 saa: @ui.phu_khi ngaa_phrac' 1 @im'thong' can=dra_paa_ni 1 ma_yaa: ja_lho 1 saa mrak'ra nga_khyat'taa 1 N~ii_@ui.phu_khi_ka_taa 1 nha_ma ca_tat' @ui.pu_kaM 1 N~ii_ma nui.cui.
l.39 1 iim'thong' bo_laa 1 myaa hi_ta 1 saa mrwaa nuiw=@'cuiw=@' ngaa_krii 1 nha_ma nuiw=@'cuiw=@' @ui@'ngay' 1 kang^go siy'so saa nuiw=@'cuiw=@' ngaa_phluu 1 im'thong' u_lo 1 myaa u_pho 1 s=mii
1 @im'thong' bo_laa ma_yaa: hi_ta 1 saa: mrwaa nui.cui. ngaa_krii 1 nha_ma nui.cui. @ui.ngay' 1 kang^go se_so saa nui.cui. ngaa_phruu 1 @im'thong' u_lo ma_yaa: u_pho 1 sa_mii:
l.40 mrak' 7 pa_sii 1 mong' @ui@'phu_khi rang^kaa 1 im'thong' pi_raa 1 myaa ru_paa 1 im'thong' sat=twaa 1 myaa u_ri_maa 1 s=mii nuiw=@'cuiw=@' myak'chan'lha 1 im'thong' lo_kaa 1 myaa_
mrak' 7 pa_sii 1 mong' @ui.phu_khi rang^kaa 1 @im'thong' pi_raa ma_yaa: ru_paa 1 @im'thong' sat=ta_waa ma_yaa: u_ri_maa 1 sa_mii: nui.cui. myak'chan'lha 1 @im'thong' lo_kaa ma_yaa:_
l.41 ta_le 1 phut' pu_ri_yaa 1 im'thong' pu_ne 1 myaa sang'khaa 1 s=mii mrak'ra ti_la_nii 1 mong' @ui@'phu_khi ngaa_thuy' 1 nha_ma ca_tat' im'saN~' 1 k=may' u_lyong' 1 s=mii @ui@'
ta_laN~': 1 phut' pu_ri_yaa 1 @im'thong' pu_ne ma_yaa: sang'khaa 1 sa_mii: mrak'ra ti_la_nii 1 mong' @ui.phu_khi ngaa_thwe 1 nha_ma ca_tat' @im'saN~' 1 ka_may' u_lyong' 1 sa_mii: @ui.
l.42 phu_khi u_lha 1 ngii_ma ca_tat' u_luM 1 k=may' (@ui@')kong'(taa) 1 @a_pong' krii_ngaay'cuM 78 yok' hi_e@' || = || im'thong' pu_ri_yaa 1 myaa way'kywaan' @ui@'khak' 1
phu_khi u_lha 1 N~ii_ma ca_tat' u_luM 1 ka_may' (@ui.)kong'(taa) 1 @a_pong' krii_ngay'cuM 78 yok' hi_\i' || = || @im'thong' pu_ri_yaa ma_yaa: way'kywan' @ui.khak' 1
l.43 saa ngaa_ma 1 ngii ngaa_caN~' 1 ...... ngaa_tun' 1 myaa way'khwaan' @ui@'maN~' 1 saa ngaa_un'si 1 ...... ngaa_tun' 1 myaa way'kywaan' @ui@'maN~' 1 saa ngaa_un'si 1 ... @ui@'wan'pang' pu_cu 1 k=may' @ui@'ma @uiw'muiw'thi-
saa ngaa_ma 1 N~ii ngaa_caN~' 1 ...... ngaa_tun' ma_yaa: way'khwan' @ui.maN~' 1 saa ngaa_un'si 1 ...... ngaa_tun' ma_yaa: way'kywan' @ui.maN~' 1 saa ngaa_un'si 1 ... @ui.wan'pang' pu_cu 1 k=may' @ui.ma @ui_mui_thi-
l.44 -n' 1 mrak'ra @ui@'thin' ...... @uiw'thin' im'thong' ngaa_up' 1 myaa @ui@' .. s=mii @ui@' .. kaa 1 ngii_ma @ui@'lwa 1 ngii_ma u_maN~' 1 ngii_ma @ui@'puM 1
-n' 1 mrak'ra @ui.thin' ...... @ui_thin' @im'thong' ngaa_up' ma_yaa: @ui. .. sa_mii: @ui. .. kaa 1 N~ii_ma @ui.lwa 1 N~ii_ma u_maN~' 1 N~ii_ma @ui.puM 1
l.45 ...... ngaa_sak'rhaN~'sang' rong'so s=mii @ui@'caN~'cim' 1 ........ ngaa_san'tuu_sang' siy' saa ngaa_cap' 1 saa ca_tat' ngaa_pa-
...... ngaa_sak'rhaN~'sang' rong'so sa_mii: @ui.caN~'cim' 1 ........ ngaa_san'tuu_sang' se saa ngaa_cap' 1 saa ca_tat' ngaa_pa-
l.46 -y' 1 ngii nuiw=@'cuiw=@' 1 su_kha_min' ...... pliy' 1 saa @ui@'phu_khi ngaa_(pu_tun') 1 ...... kan'(saa) ngaa_(ru_)nhang=@' ngii ngaa_ray'sang' rong'so ngaa_saM(_phaa)
-y' 1 N~ii nui.cui. 1 su_kha_min' ...... pre 1 saa @ui.phu_khi ngaa_(pu_tun') 1 ...... kan'(saa) ngaa_(ru_)nhang'. N~ii ngaa_ray'sang' rong'so ngaa_saM(_phaa)
l.47 ...... pac=ca .................. su_krii ngaa_plaN=@'sang' rong'so klway'thin' ngaa_ra_taa-
...... pac=ca .................. su_krii ngaa_praN.sang' rong'so kyway'thin' ngaa_ra_taa-
l.48 -ng'(thwa)ng' 1 phut' ngaa_plaN~=@'(saa) 1 pu_cu 1 saa ngaa .. 1 .. saa 1 .... ngaa_luM 1 saa ngaa_sak'rhaN~' 1 @a_pong'krii_ngay'cuM (32) yok' hi_e@' || = || @a_tuiw=@' s=khing'
-ng'(thwa)ng' 1 phut' ngaa_praN~'.(saa) 1 pu_cu 1 saa ngaa .. 1 .. saa 1 .... ngaa_luM 1 saa ngaa_sak'rhaN~' 1 @a_pong'krii:ngay'cuM (32) yok' hi_e@' || = || @a_tui. sa_khang'
l.49 mang' iim'nim=@'thak' || @a_nan=ta_pi_caN~' .. so (34) ............... siy'so saa phut' sang'lyaang'
mang' @im'nim'.thak' || @a_nan=ta_pi_caN~' .. so (34) ............... se_so saa phut' sang'lyang'
l.50 (wa)n' 1 nii phut' ngaa_mliy'puM 1 saa ca_tat' ngaa .................... ngii nuiw=@'cuiw=@' 1 pha_thuy' phut'
(wa)n' 1 nii phut' ngaa_mre_puM 1 saa ca_tat' ngaa .................... N~ii nui.cui. 1 pha_thwe phut'
l.51 ngaa_plaN~=@' 1 ngii phut' ngaa_krwang' 1 ngii mhu_ra ngaa_cuM 1 phut' .............. 1 phut' ngaa .. siy'so saa phut' ngaa
ngaa_praN~'. 1 N~ii phut' ngaa_krwang' 1 N~ii mhu_ra ngaa_cuM 1 phut' .............. 1 phut' ngaa .. se_so saa phut' ngaa
l.52 khyat' 1 saa ca_tat' nga_phyang'ta 1 pha_thuy' ....... pha_thuy' mhu_ra ngaa_thuy' 1 ngii mrak'ra ngaa . 1 pha_thuy'phut' ngaa_pang'taN~' siy'so
khyat' 1 saa ca_tat' nga_phyang'ta 1 pha_thwe ....... pha_thwe mhu_ra ngaa_thwe 1 N~ii mrak'ra ngaa . 1 pha_thwe_phut' ngaa_pang'taN~' se_so
l.53 saa nuiw=@'cuiw=@' @a_mi_paa_liy'so 1 phut' ngaa_waM_phlaN~=@' . 1 saa mhu_ra ngaa .. pliy' 1 @a_pong'krii_ngay'cuM .. hi_e@' || = || sa_ka_rac' 574_khu kra_tuik'nhac' || ||
saa nui.cui. @a_mi_paa_le_so 1 phut' ngaa_waM_phraN~'. . 1 saa mhu_ra ngaa .. pre 1 @a_pong'krii_ngay'cuM .. rhi_\i' || = || sak=ka_raaj' 574_khu kra_tuik'nhac' || ||
l.54 iin=da_pac=ca_raa myaa rong'so kywaan' ........... sa_ka_rac' 585_khu @aa_sit'nhac' nat=taaw'la_chut' 2_ryaak' tan'nhang^ka_nuy'niy=@'
iin=da_pac=ca_raa myaa rong':so kywan' ........... sak=ka_raaj' 585_khu @aa_sit'nhac' nat=to_la_chut' 2_rak' ta_nang^ga_nwe_ne.
l.55 pik=kraa_so kywaan'maN~' ........................ ngaa_cwa-
phit'kraa:so kywan'maN~' ........................ ngaa_cwa-
l.56 -y' 1 ngii nuiw=@'cuiw=@' ngaa ................... 1 phut' ngaa . 1 saa mhu_ra
-y' 1 N~ii nui.cui. ngaa ................... 1 phut' ngaa . 1 saa mhu_ra
l.57 ngaa_chuM 1 ngii @ui@' ...................... ngaa_u (ngii) 1 ngii ca_tat' ngaa
ngaa_chuM 1 N~ii @ui. ...................... ngaa_u (N~ii) 1 N~ii ca_tat' ngaa
l.58 khyat'sii 1 ngii nuiw=@'cuiw=@' ngaa .......................
khyat'sii 1 N~ii nui.cui. ngaa .......................

Copyright(C)2002-2006, Hideo SAWADA, ILCAA, TUFS. All Rights Reserved.