Return to Top
0087 YogezvaraH zvetavarNaH adhomukhaH kRttazmazruH yogapaTTasthitaH
0088 ViirezvaraH zvetavarNaH trinetraH
0089 CaNDezvaraH trinetraH jaTaadharaH zvetavarNaH yogapaTTaasana
0090 GaNezaH zyaamavarNaH
0091 HeramvaH - zyaamavarNaH, vaizaakhasthaanaH
0092 SkandaH raktavarNaH SaNmukhaH
0093 KumaaraH gauravarNaH saalaGkaaraH
0094 KumaaraH baalaruupa raktavarNaH
0095 VRSabhaH
0096 Nandii yuvaa raktavarNaH jaTaavastraH trinetraH
0097 MahaakaalaH kRSNavarNaH trinetraH piGgalakezazmazruH sthuulaH
0098 BhRGgii trinetraH paaNDuravarNaH
0099 KuSmaaNDaH zvetavarNaH trinetraH vaamana sthuulalalaaTaH
0100 GhaNTezaH jaTaacandraH trinetraH zvetavarNaH ugramuurtiH raktanetraH
Return to Top