Return to Top
0018 caturbhujanaaraayaNaH niilavarNaH
0019 dvibhujanaaraayaNaH niilavarNaH
0020 aSTabhu janaaraayaNaH niilavarNaH
0021 MatsyaH
0022 KuurmaH
0023 VaraahaH
0024 NarasiMhaH zvetavarNaH
0025 Vaamana gauravarNaH
0026 TrivikramaH gauravarNaH
0027 ParazuraamaH zyaamavarNaH
0028 RaamacandraH zyaamavarNaH
0029 BalabhadraH niilavarNaH
0030 BuddhaH gauravarNaH
0031 Kalka gauravarNaH
0032 maargaH kezavaH kuGkumavarNaH
0033 pauSaH naaraayaNaH niilavarNaH
0034 maaghaH maadhavaH kuMkumavarNaH
0035 phaalguNaH govindaH piGgalavarNaH
0036 caitraH viSNu zvetavarNaH
0037 vaizaakhaH madhusuudhana zvetavarNaH
0038 jaiSThaH trivikramaH gauravarNaH
0039 aaSaaDhaH vaamanaH piitavarNaH
0040 zraavaNaH zriidhara pravaalavarNaH
0041 bhaadraH hRSiikezaH kuMkumavarNaH
0042 aazvinaH padmanaabhaH zvetavarNaH
0043 kaarttikaH daamodaraH aruNavarNaH
0044 maargaH vaasudevaH zvetavarNaH
0045 SaMkarSa hemavarNaH
0046 PradyumnaH raktavarNa
0047 AniruddhaH zyaamavarNaH
0048 DattaatreyaH zyaamavarNaH raktaakSaH
0049 jalazaayo PiitaambaraH
0050 padmanaabhaH
0051 KaamadevaH gauravarNaH
0052 garuDaH
0053 ViSvaksenaH indiivaranibhaH piitavastraH
0054 BalabhadraH zvetavarNaH
0055 HariharamuurtiH candra jaTaamukuTaH
0056 Brahmaa kRSNaajinadharaH
Return to Top