Return to Top
0001 Vaamaa, raktavarNaa paritaagnipuJjaH
0002 ZivavizeSaH sarpabhuuSaNaH vyaaghracarmadharaH zvetavarNaH
0003 ZivavizeSaH sarpabhuuSaNaH vyaaghracarmadharaH zvetavarNaH
0004 ZivavizeSaH sarpabhuuSaNaH vyaaghracarmadharaH zvetavarNaH raktaniila zyaamavarNaH
0005 SomezvaraH zvetavarNa ajaikapaadaH
0006 SomezvaraH raktavarNaH
0007 NaaTezvaraH zvetavarNa ahiH
0008 CaNDabhairavaH kRSNavarNaH piGgalakezaH piGgalamazruH
0009 AghoragaNTezvaraH kRSNavarNaH
0010 AndhakaantezvaraH kRSNavarNa bilocana
0011 Vaidyanaatha zvetavarNaH haraH
0012 SadaazivaH zvetavarNaH bahuruupaH
0013 MRtyuJjayaH zvetavarNaH muNDamaalavyaaghracarmadharaH tryambakaH
0014 ArdhanaariizvaraH zvetavarNaH surezvaraH
0015 UmezvaraH zvetavarNaH jayantaH
0016 RudraH zvetavarNaH naagayajJopaviitaH
0017 rudravizeSaH himavarNaH
Return to Top