Return to Top
0190 AkSobhyaa kuMkumavarNaa
0191 &RkSakarNaa gauravarNaa
0192 KSapaNaa gauravarNaa
0193 RaakSasii gauravarNaa
0194 KSayaa gauravarNaa saalaGkaaraa
0195 PiGgaakSii kapilavarNaa
0196 AkSayaa raktavarNaa
0197 AkSapaa piitavarNaa
0198 Iilaa raktavarNaa
0199 Liilaavatii zyaamavarNaa
0200 Layaa raktavarNaa
0201 Lolaa raktavarNaa
0202 LaGkaa
0203 LaGkezvarii raktavarNaa
0204 Laalasaa raktavarNaa raktauSThaa
0205 Vimalaa raktavarNaa trinetraa
0206 Hutaazaa zyaamavarNaa
0207 VizaalaakSaa sulocanaa suukaraasyaa zvetavarNaa
0208 HuMkaaraa matsyamukhii
0209 VaDavaamukhii zvetavarNaa
0210 Haahaaravaa gardabhaasyaa zvetavarNaa
0211 Mahaakruraa zvetavarNaa mahiSyaasyaa
0212 Krodhanaa zvetavarNaa
0213 Bhayaananaa zyaamavarNaa daMSTrograa asthimaalaa
0214 SarvajJaa zyaamavarNaa
0215 Taralaa zyaamavarNaa
0216 Taaraa zyaamavarNaa
0217 &Rgvedaa zyaamavarNaa
0218 Hayaananaa zyaamavarNaa
0219 Saaraa zyaamavarNaa
0220 RasasaGgraahaa zyaamavarNaa
0221 Saravaa zyaamavarNaa
0222 TaalajaGghaa zvetavarNaa
0223 RaktaakSii zvetavarNaa
0224 Vidyujjivhaa zvetavarNaa
0225 KaraGkinii zvetavarNaa
0226 caturdikSu vidyut Meghanaadaa candrakaantivarNaa
0227 PracaNDograa zvetavarNaa
0228 KaalakarNii zvetavarNaa
0229 Varapradaa zvetavarNaa
0230 Candraa gauravarNaa
0231 Candraavalii hemavarNaa
0232 PrapaJcaa gauravarNaa
0233 Pralayaantikaa gauravarNaa
0234 Picuvakraa piGgalavarNaa
0235 Pizaacii gauravarNaa
0236 Pizitaazaa piGgalavarNaa
0237 Lolupaa piitavarNaa
0238 Yamanii gauravarNaa
0239 Tapanii gauravarNaa
0240 Vaamanii piitavarNaa
0241 mahiSamardinii VikRtaananaa piitavarNaa
0242 Vaayuvegaa kaantavarNaa
0243 BRhatkukSi gauravarNaa
0244 VikRtaa gauravarNaa
0245 Vizvaruupaa hemavarNaa
0246 Yamajihvaa zyaamavarNaa
0247 Jayantii zvetavarNaa
0248 Durjayaa zvetavarNaa raudraruupaa
0249 Yamaantikaa zvetavarNaa
0250 ViDaalii zvetavarNaa
0251 Revatii zvetavarNaa
0252 Pretanaa ( puutanaa? ) trinetraa vikRtaasyaa zvetavarNaa
0253 Jayantikaa zvetavarNaa
0254 BhairavaH zyaamavarNaH kapilazmazruH caturmukho @TTahaasayutaH gajacarmaamvarH sarpaabharaNaH kapaalamaalaavRtaH
Return to Top