What you type for what you get (Bengali KM Specific)
vowels (with ANUSVARA and VISARGA)
a aa i ii u uu ^ ^^ & && e ai o au aM aH
অং অঃ
ি
nasalized vowels
A AA I II U UU E AI O AU
অঁ আঁ ইঁ ঈঁ উঁ ঊঁ এঁ ঐঁ ওঁ ঔঁ
াঁ িঁ ীঁ ুঁ ূঁ েঁ ৈঁ োঁ ৌঁ
consonants
ka k'a ga g'a Ba
ca c'a ja j'a ~a
Ta T'a Da D'a Na Ra R'a
ড় ঢ়
ta t'a da d'a na
pa p'a ba b'a ma
ya ra la va Ya Pa
য়
Sa $a sa ha
numerals & signs
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 / @